Avto-Moto društvo Kočevje - Pri unionu 5, 1330 Kočevje

AVTO-MOTO DRUŠTVO KOČEVJE

info@amd-kocevje.si

logotip amd kočevje

VABILO NA ZBOR ČLANOV 2023

Zbor članov Avto moto društva Kočevje bo v cetrtek 09. marca 2023 ob 18.00 uri v Ribič baru, Trdnjava 8, Kočevje

Predlagani dnevni red:

1. Izvolitev organov Zbora članov

2. Sprejem dnevnega reda

3. Poročilo o delu poročevalec Robert Somensary

4. Poročilo Nadzornega odbora poročevalec Nejc Zemljak

5. Razprava po poročilih

6. Sprejem letnega delovnega načrta in finančnega programa

Priloge:

Poročilo o delu 2022

Realizacija plana prihodkov in odhodkov za leto 2022

Poročilo nadzornega odbora

Program dela 2023

 

Zbor članov je sklepčen, ce je prisotnih več kot polovico rednih članov drustva. Po preteku 15 minut od sklica je Zbor sklepčen, če je navzočih najmanj 10 clanov.
Člani imajo na razpolago pisno gradivo, skupno s finančnimi pokazatelji na internetni strani drustva http:www.amd-kocevje.si
Kocevje, 22.02.2023
Stevilka: RS/06 -2023

Delite objavo:

Povezane objave