Avto-Moto društvo Kočevje - Pri unionu 5, 1330 Kočevje

AVTO-MOTO DRUŠTVO KOČEVJE

info@amd-kocevje.si

logotip amd kočevje

VABILO NA ZBOR ČLANOV AMD KOČEVJE

V A B I L O

na zbor članov Avto-moto društva Kočevje,

ki bo v torek 25. februarja 2014 ob 18.00 uri

v večnamenski dvorani Rekreacije Gaj, TZO 32a, Kočevje

Predlagani dnevni red;

 Izvolitev organov Zbora članov:

-delovno predsedstvo (3),

-zapisnikar,

-overovatelja zapisnika (2)

  1. Sprejem dnevnega reda
  2. Poročilo nadzornega odbora
  3. Letno poročilo
  4. Razprava po poročilih
  5. Sprejem letnega delovnega načrta in finančnega programa za 2014. leto
  6. Podelitev priznanja AMZS
  7. Razno

Zbor članov je sklepčen, če je navzočih več kot polovica rednih članov društva. Po preteku 15 minut od sklica, je zbor sklepčen, če je navzočih najmanj 10 članov.

Člani imajo na razpolago pisno gradivo, skupno s finančnimi pokazatelji na internetni strani društva http:// www.amd-kocevje.si/

Kočevje, 10.02.2014

Štev.: RS/04-2014

 

predsednik AMD Kočevje

Robert Somensary l.r.

 

Vabilo zbor članov 2014

POROČILO O DELU AMD KOČEVJE 2013

AMD REALIZACIJA PLANA 2013

Program dela AMD Kočevje 2014

Finančni program 2014

 

 

 

 

Delite objavo:

Povezane objave